نویسنده: مدیر سایت

نظرسنجی

با شرکت در نظرسنجی زیر  ما در برگزاری هر چه بهتر دوره‌های بعدی مسابقات کمک کنید. تمامی نظرات شما با دقت توسط تیم فنی مسابقات بررسی خواهد شد.
Read More

داوری مسابقه

همزمان با پایان اولین دوره‌ی مسابقات مهارت سنجی داوری این مسابقات آغاز گردید. پس از بررسی جواب‌های ارسالی شرکت‌کنندگان از جنبه‌های مختلف و تکمیل داوری مسابقه، با نفرات
Read More